Privacybeleid

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR, ook wel AVG genoemd – Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met de GDPR kent de Europese Unie één privacywet die het algemene kader voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Binnen de context van vzw Zorggroep Zusters van Berlaar wordt deze nog verder aangevuld met andere relevante wetgeving, zoals de Wet Patiëntenrechten, het beroepsgeheim, e.a.

Om de nodige kwalitatieve zorg te verlenen, is het van belang dat we over correcte persoonsgegevens beschikken. Vzw Zorggroep Zusters van Berlaar hecht hierbij veel waarde aan het respect voor en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij wensen u hierbij te informeren over het privacybeleid dat wij hanteren bij de verwerking van persoonsgegevens. Volgens het transparantiebeginsel trachten we dit op een beknopte, begrijpelijke en duidelijke manier te doen.

Toepassingsgebied van het beleid

Het beleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens. We verstaan hieronder zowel de persoonsgegevens van medewerkers (al dan niet in dienstverband), als de persoonsgegevens van bewoners, zorgverstrekkers, familieleden, bezoekers, leveranciers, derden, enz.

Het beleid strekt zich uit tot elke (semi-)geautomatiseerde verwerking en tot handmatige verwerkingen indien de persoonsgegevens zijn opgeslagen of bedoeld zijn om te worden opgeslagen in een bestand. Verwerkingen van bewonersgegevens zijn tevens onderworpen aan de Wet Patiëntenrechten (recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier) en het beroepsgeheim.

Het beleid is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden. Zowel persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de zorg van de bewoner, als persoonsgegevens die worden verwerkt voor rapporteringsdoeleinden, administratie van medewerkers in het kader van de afgesloten arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst, financiële gegevens, kwaliteitscontroles of risicobeoordelingen vallen onder het beleid voor gegevensbescherming.

Algemene doelstelling van het beleid

Het voldoen aan de vereisten uit de GDPR/AVG vormt ook meteen de doelstelling van het privacybeleid van vzw Zorggroep Zusters van Berlaar, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De gegevens worden verzameld, bewaard en uitgewisseld met andere zorgverstrekkers, zorgkassen/mutualiteiten en overheidsdiensten in het kader van onze zorg- en dienstverlening.

Deze verwerking kan gebeuren omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is in het kader van gezondheidszorg, om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen, in het kader van het gerechtvaardigd belang of op grond van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene met die verzameling en bewaring (eventueel door ondertekening van een overeenkomst of van een daartoe opgesteld formulier).

Basisprincipes

Bij de verwerking van de persoonsgegevens hanteert de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar de volgende basisprincipes:

Rechtmatige verwerking en gerechtvaardigd doel
Alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor vzw Zorggroep Zusters van Berlaar verantwoordelijk is, worden afgetoetst op basis van het beginsel rechtmatigheid. Voor de verwerking van gevoelige gegevens gaan we steeds na of de door de wetgever specifiek opgesomde voorwaarden van toepassing zijn, met name voor het verstrekken van gezondheidszorg, voor verplichtingen in het kader van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht … We waken erover dat het doel dat wij hiervoor vooropstellen gerechtvaardigd is, in lijn is met onze missie en visie en onze juridische eigenheid.

Eerlijk en transparant
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. Wij zullen steeds duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
De persoonsgegevens kunnen in dit kader worden geraadpleegd door bevoegde medewerkers van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Minimale gegevensverwerking
Bij het verwerken van persoonsgegevens waken we erover dat de persoonsgegevens die we verwerken toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn binnen het beoogde doel.

Juistheid
Wij streven er steeds naar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken in lijn met het beoogde doel van de verwerking. Wanneer de kans bestaat dat de persoonsgegevens niet actueel of fout zijn, zullen we de nodige acties ondernemen om de gegevens te corrigeren of zo nodig te wissen. Wanneer de correctheid van gegevens door de betrokkene wordt betwist, nemen we weloverwogen beslissingen, in overeenstemming met het toepasselijk recht, met het oog op de juistheid van de gegevens en de vrijwaring van het recht op goede zorg en een kwalitatief dossier.

De opslagbeperking
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en het beoogde verwerkingsdoel. Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd, respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar neemt de passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op een passende beveiliging van persoonsgegevens om de integriteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen.

Verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke

De algemene en eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de wettelijke verplichtingen m.b.t. gegevensbescherming als verwerkingsverantwoordelijke rust bij de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld om advies te verlenen en toezicht te houden op de verwerkingsprocessen van alle persoonsgegevens. Ter uitvoering van het gegevensbeschermingsbeleid worden de volgende maatregelen genomen:

Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Naleving van de rechten van de betrokkene
Bij de verwerking van persoonsgegevens beogen wij steeds de strikte naleving van de rechten van de betrokkenen.  Hierbij worden de volgende rechten van de betrokkene gerespecteerd:

Recht op inzage

U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen.

Recht op rectificatie – verbetering en aanvulling

Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde (objectieve) persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat derden met wie wij uw gegevens hebben gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht.

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

U kunt een aanvraag tot verwijdering van persoonsgegevens (ook: het recht om vergeten te worden) indienen. Er zijn wel uitzonderingen, zo is een organisatie gebonden aan een aantal wettelijke en contractuele verplichtingen. Wij zullen uw aanvraag in overweging nemen en u op de hoogte brengen van het besluit en eventuele redenen indien we niet, of niet volledig, kunnen ingaan op uw aanvraag.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden. De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar zal deze vraag zorgvuldig bekijken en nagaan of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden. Het gaat om een standaard set gegevens gelimiteerd tot de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan de organisatie.

Recht op beperking

Wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en brengen wij u hiervan op de hoogte.

Recht op bezwaar

U kunt zich verzetten tegen een specifieke verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar of van een derde en waarvoor u geen toestemming moest geven. Er volgt dan een belangenafweging tussen uw recht en het gerechtvaardigd belang. Vervolgens zal u op de hoogte worden gebracht van het besluit en eventuele redenen indien we niet, of niet volledig, kunnen ingaan op uw bezwaar.

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door zich te richten tot de Data Protection Officer (DPO). Met vragen, opmerkingen, klachten of bezwaren omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan de betrokkene bij de DPO terecht. De betrokkene heeft tevens het recht om zich voor eventuele klachten te richten tot de externe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

DPO vzw Zorggroep Zusters van Berlaar
Mariëlle Vanmontfort, Beleidsmedewerker
03 420 04 49
dpo@zusters-berlaar.be